• English
  • Български

Споразумение за членство  към World VIP Club

Въведение

 

World VIP Club със своята Website платформа www.world-vipclub.com е общност, която позволява на клиентите да станат членове и да получават облаги под формата на компенсации, отстъпки и възстановявания, (за подробности относно различните ползи, които могат да бъдат спечелени, виж раздел 7 по-долу), когато те или други членове правят покупки в www.world-vipclub.com. В съответствие с това “споразумение за членство”, членът може да стане част от World VIP Club общността и да получаваоблаги, както е посочено тук (“World VIP Club Marketing Plan”).

 

“World VIP Club Marketing Plan” се основава на принципа, че World VIP Club ще обменят отстъпките за обем от търговци на дребно и от трети лица, предлагащи стоки или услуги. Тези отстъпки ще бъдат предоставени на World VIP Club, а когато членовете правят покупки от третителица,  World VIP Club ще използва средствата получени от тези отстъпки, за да предоставят облаги на членове, както е описано по-долу. World VIP Club неправи всякакви доставки на материално или нематериално имущество или услуги на потребители, както и не изисква да се правят покупки от World VIP Club, да се предоставят пари или услуги на World VIP Club, за да може членове да се възползват от плана на World VIP Club MarketingPlan, тъй като те вече са активни членове. Всички покупки ще бъдат направени директно от трети лица предлагащи стоки или услуги на платформата на World VIP Club. Всички ползи за потребителите, се основават на отстъпки, получени от покупко-продажбата на стоките или изпозлването на услугите на трети страни,  како и всички такива отстъпки са на база  обема на покупките.

 

Предмет на договора

 

До степента, позволена от настоящото споразумение за членство, членът на WorldVIPClub може да участва в програмата за лоялни клиенти на WorldVIPClub и да се възползва от облагите, когато той или други членове купуват стоки или услуги от трети страни. WorldVIPClub запазва правото си да откаже всяка молба за членство.

 

Договорни Определения

 

След като кандидатът е одобрен от регистрационния екип на World VIP Club, той става член и получава личен номер ID за членство. Потребителите на World VIP Clubще бъдат санкционирани ако правят покупки/плащания от името или чрез друг потребителски профил. В допълнение, на  членовете на WorldVIPClub е забранено да се опитват по какъв да е начин да набират дарения от други потребители и / или да извършват дейности за набиране на средства от всякакъв вид във връзка с тяхното WorldVIPClub членство.

 

Всяко физическо или юридическо лице може да получи само едно членство – само един ID номер. Страната  на регистрация се определя от основната локация на члена (в случай на физическо лице) или основното място на бизнеса (в случая на юридическо лице). В случай на множество регистрации, номерът (ата) на ID регистрираното лице ще бъдат изтрити и всички ползи, придобити чрез множеството регистрации ще бъдат конфискувани. Множество регистрации, направени за получаване на облаги, са причина за прекратяване на договора за членство от страна на WorldVIPClub. Препоръка на член или промяна на препоръка за членство е строго забранена.

 

За да стане член физическото лице трябва да бъде най-малко на 18-годишна възраст и не трябва да има висящи дела или да е изправено пред несъстоятелност. За юридически лица, членството е възможно ако не са организации с нестопанска цел, търговска камара, компании с взаимна изгода, църкви, благотворителни фондации, и / или правителствени агенции и не трябва да имат висящи дела/ обявен фалит, поради несъстоятелност.

 

Когато член прави покупка тя трябва да отговаря на изискванията на плана за облаги, който включва DirectVIPBonus / Cashback /, RecommendationBonus / FriendshipBonus / и MonthlyVIPBonus/ процента от общите покупки на мрежата.

 

Член на  WorldVIPClub  може да препоръча WorldVIPClub  на други лица, но не е задължен да го направи или да успее в други рекламни дейности.

Всяка регистрация направена от един, но от името на друго лице  трябва да се направи с изричното съгласие на това друго лице.

 

Договорните отношения на члена са единствено с WorldVIPClub и бенефисът, ползите и облагите се предоставят от WorldVIPClub.

 

Кандидатът за членство декларира и гарантира, че цялата информация, предоставена на WorldVIPClub е вярна, точна и пълна при предоставяне и той се задължава да информира WorldVIPClub своевременно за всяка промяна в информацията за регистрация.  WorldVIPClub ще разчита на информацията, предоставена от члена и не е задължен да търси такава информация. Членът ще бъде единствено отговорен и ще носи отговорност за всяка или всички загуби, щети, коствани на останалите членове, WorldVIPClub, или всяко друго лице, което може да понесе в резултат на подаване на невярна, неточна, подвеждаща или непълна информация щета, както и  всеки отказ за актуализиране на информацията при регистрация. WorldVIPClub може да изиска заверено копие от официален документ за идентификация преди да направи промени в регистрационните данни на члена.

 

Вашето активно участие  в платформата на WorldVIPClub Ви дава еъзможността да се възползвате от многото бенефиси и облаги. Вие може да участвате в мрежата на WorldVIPClub по много начини, всеки от които или в комбинация могат да допринесат за вашето активно участие и способност да печелите. Някои от начините, по които можете да участвате са: пазаруване от  WorldVIPClub  и неговите бизнес партньори, чрез  присъединяване на нови членове в клуба и нови бизнес партньори. Печалбата Ви зависи единствено от собствените Ви усилия и способности.

 

Вие се съгласявате, че никой не е направил писмено, устно или какво да е обещание към вас, че ще спечелите ползи от усилията на другите, или че вие ще спечелите пари по пасивен начин, без усърдни усилия от Ваша страна. Освен това, Вие се съгласявате, че никой не е гарантирал печалби или определена сума пари.

 

Общите условия и условията представляват пълното и изключително изявление на условията и реда за поръчка, с изключение на всички срокове и условия, представени от всеки друг, устно или в писмена форма.

 

Продукти и/или услуги могат да бъдат модифицирани, заменени и/или променени единствено и само чрез писмен документ подписан от упълномощен представител на WorldVIPClub.

 

Законодателна принадлежност

 

Споразумението за членство НЕ  представлява/създава и НЕ следва да се тълкува като създаване на всякъв вид заетост, франчайз, партньорство или джойнт венчър отношения между WorldVIPClub и клиента. Членът има право само на ползите изброени тук и няма право на никакво друго обезщетение за дейности, предприети във връзка с програмата за лоялни клиенти на WorldVIPClub, нито която и да е компенсация за разходи, направени в такива дейности.

 

Клиентът на WorldVIPClub трябва да бъде отговорен за каквито и да било плащания поради приложимото данъчно облагане и други държавни такси  по отношение на всички дейности и обезщетения по този закон.

 

Клиентът на WorldVIPClub се съгласява да спазва всички закони, правила и разпоредби на Обединеното кралство, приложимо към дейности във връзка с WorldVIPClub, включително без ограничение Закон за защита на потребителите, Закон за защита на рекламата и Застрахователно право. Член, който сам избере да се включи в промоционални инициативи заWorldVIPClubтрябва да запази самотоятелността си,  не трябва да седържи като представител, агент или служител на WorldVIPClub; не е задължен да успее в тези рекламни дейности; трябва да бъде единствено отговорен за спазването на всички приложими закони и всички изисквания на законодателството за лицензиране във връзка с тези дейности. Членът на WorldVIPClub  не трябва по никакъв начин да предоставя невярна или подвеждаща за WorldVIPClub  информация. В допълнение, членът няма право да предяви каквито и да било претенции за доходи, различни от посочените тук, нито да дават каквито и да е гаранции за печалби. Членът на WorldVIPClub няма правомощия да действа от името на или да поема задължения WorldVIPClub или нейните дъщерни предприятия.

 

Членът на WorldVIPClub не може да използва логото на WorldVIPClub или името му, името и логото на третата страна (търговец), интелектуална собственост в областта на рекламата, чрез създаване или използване на материали като листовки, брошури и писма. На членовете на WorldVIPClub  е изрично забранено да правят маркетинг, реклама или да показват името на WorldVIPClub, неговата програма за лоялност, всички видове средства –  билбордове, табели, банери, и / или чрез имейли, без  изрично писмено съгласие от WorldVIPClub.

 

Конфликт на интереси: членовете наWorldVIPClub  са свободни да участват в други нива или мрежов маркетинг, бизнес начинания или маркетингови възможности (колективно “мрежов маркетинг”). Въпреки това, по време на срока на настоящото споразумение, страните членки следва да не привличат пряко или косвено други WorldVIPClub членове за всяка друга маркетингова мрежа. При нарушение на това ограничение на члена ще бъде автоматично прекратено членството в  WorldVIPClub.

Участие на член в други мрежови маркетингови програми: Ако член се занимава с други неправителствени програми за директни продажби, това е отговорност на клиента да гарантира, че неговата или нейната бизнес  програма се управлява изцяло отделно и независимо от WorldVIPClub. За тази цел следните условия трябва да се спазват:

 

На членовете е строго забранено да:

 

– Продават  или да се опитват да продават от конкуриращи WorldVIPClub програми, продукти или услуги на WorldVIPClub членове;

 

– Всяка програма, продукт или услуги в същите общи категории като WorldVIPClub които се смятат, че са конкурентни, независимо от разликите в цените, качеството или други отличителни фактори .;

 

Членовете не трябва да:

 

– Предлагат рекламни материали, търговски спомагателни продукти или услуги, на същото място като WorldVIPClub;

 

– Предлагат на WorldVIPClub членове възможности, продукти или услуги на отделна конкурентна и независима организация;

 

– Обяват възможности, продукти и услуги, предлагани на срещи на  WorldVIPClubвключително, но не само семинари, конвенции, уеб платформи, телеконферентни връзки, или други събития. В нарушение на това ограничение, на клиента ще бъде автоматично прекратено членството в WorldVIPClub.

 

Член не може без предварително писмено съгласие на WorldVIPClub:

 

– Да използва името  на WorldVIPClub, лога, идентификационни знаци, документация, промоционални материали или други подобни;

 

– Да набира търговци на дребно, търговци на едро, или други фирми, които предлагат стоки или услуги на клиенти от името на трети лица, или съдружници, или да води преговори/предварителни дискусии за  извършване на  каквато и да е промоционална дейност. Не трябва да се опитва да отговори на запитвания от медиите по отношение на WorldVIPClub, нейните продукти или услуги. Всички запитвания от всякакъв тип медии трябва да се отнасят незабавно до офиса WorldVIPClub. Тази политика има за цел да гарантира, че точна и последователна информация се предоставя на обществеността, както и поддържане на подходящ обществен имидж.

 

– На членовете е строго забранено да имат каквото и да е взаимодействие с медиите относно WorldVIPClub.

 

– Потребители, които се интересуват от участие в промоционални дейности и мероприятия с одобрението на WorldVIPClub могат да се свържат с WorldVIPClub по електронна поща на: info@world-vipclub.com.

 

Това споразумение за членство не покрива и не включва реда и условията, при които трета страна прави сделки със своите клиенти  (включително членове). Всяко закупуване на стока или позлване на услуга от трета страна се урежда изключително и само по условията на третата страна. Политиката за бенефис, приложима към всяка покупка ще бъде създадена пряко от третата страна.

 

Настоящото споразумение за членство е в сила, докато не бъде прекратено в съответствие с раздел „Прекратяване на членство“.